"San" o zamenjavi muftija Đogića
četrtek, 20 september 2007
ImageBosanski časopis "San" je danes objavil tekst o zamenjavi muftija Đogića, poslih mariborskega imama Ibrahima Malanovića, vlogi reis-ul-uleme Mustafe Cerića, knjigi "Zaustavite IZlazim" in razlogih, zaradi katerih je ustanovljena Slovenska muslimanska skupnost. Članek si lahko preberete v nadaljevanju.

Ce­rić me smje­nio jer sam tra­žio za­ko­ni­tost


- Re­isu-l-ule­ma Mus­ta­fa efen­di­ja Ce­rić smje­nio me je sa fun­kci­je pred­sje­dni­ka Me­ši­ha­ta Islam­ske za­je­dni­ce Slo­ve­ni­je zbog to­ga što sam tra­žio za­ko­ni­tost, tran­spa­ren­tnost i od­go­vor­nost u ra­du - tvrdi Osman efen­di­ja Đo­gić, biv­ši pred­sje­dnik slo­ven­skog Me­ši­ha­ta.

U raz­go­vo­ru za "San", on je po­zvao re­isu-l-ule­mu i Islam­sku za­je­dni­cu da ja­vno obra­zlo­že nje­go­vu smje­nu.

Or­ga­ni­zi­ra­na haj­ka

- Ka­da ne­ko­ga smje­nju­je­te mo­ra­te ima­ti ra­zlog - da je na­pra­vio ne­ki gri­jeh, ne­što što je iznad pra­vi­la or­ga­ni­za­ci­je. Me­đu­tim, re­isu-l-ule­ma, ni­ti Islam­ska za­je­dni­ca BiH, ni­ka­da ni­su obra­zlo­ži­li mo­ju smje­nu. Ko­ji je bio moj gri­jeh? Šta sam uči­nio da su mo­ra­li da me za­mje­ne?

Tu se de­fi­ni­ti­vno ra­di o mu­tnim po­slo­vi­ma, ko­ji se skri­va­ju iza ta­ko­zva­ne auto­no­mi­je vjer­ske za­je­dni­ce - ubi­je­đen je Đo­gić.

ImageNa mjes­tu pred­sje­dni­ka Me­ši­ha­ta Đo­gić bio je od ma­ja 2001. do 2005. go­di­ne. Pre­ma Đo­gi­će­vim ri­je­či­ma, je­dan od klju­čnih akte­ra nje­go­ve smje­ne bio je sa­daš­nji pred­sje­dnik Me­ši­ha­ta Ibra­him efen­di­ja Ma­la­no­vić.

- Pred kraj mog man­da­ta, Ma­la­no­vić je or­ga­ni­zi­rao haj­ku pro­tiv me­ne i Ce­rić je tu haj­ku pri­hva­tio zdra­vo za go­to­vo. U Sa­bo­ru Islam­ske za­je­dni­ce BiH po­ku­šao sam da ini­ci­ram ras­pra­vu, po­tom sam po­dnio os­tav­ku pod pri­tis­ci­ma. Ce­rić je tu os­tav­ku pri­hva­tio.

Mo­že­te li za­mi­sli­ti si­tu­aci­ju, da me je Ce­rić smi­je­nio, a da me pri­je to­ga ni­je po­zvao na raz­go­vor? To je ispod dos­to­jan­stva, jer ako ho­će­te sme­tlja­ra smi­je­ni­ti red je da se sa čo­vje­kom raz­go­va­ra, ako je na­pra­vio pro­pust! Me­ne su sa če­tve­ro dje­ce "is­tre­sli" na uli­cu. Me­đu­tim, iza sve­ga to­ga skri­va­le su se prlja­ve igre i ra­dnje, što je pre­la­zi­lo mo­je psi­ho­lo­ške mo­ći. Vri­je­me će po­ka­za­ti da se ra­di o mu­tnim po­slo­vi­ma - is­ti­če Đo­gić.

Špi­jun­ski prin­cip

Opi­su­ju­ći "lik i dje­lo" svog na­slje­dni­ka na fun­kci­ji pred­sje­dni­ka me­ši­ha­ta, Đo­gić ka­že ka­ko je bio Ma­la­no­vić pri­je ime­no­va­nja na tu po­zi­ci­ju bi "sve­ta kra­va re­isa Ce­ri­ća".

- Mo­gao je da ra­di šta že­li - di­je­lio je ha­lal cer­ti­fi­ka­te ko­me je htio, a po­kri­vao se Ce­ri­ćem. Na­ža­lost, Ce­rić je i moj re­is i vjer­ski pred­sta­vnik, ali on fun­kci­oni­ra na prin­ci­pu špi­ju­na i svo­jih lju­di. Ma­la­no­vić je bio nje­gov čo­vjek u vri­je­me kad je me­ne pos­ta­vio na mjes­to pred­sje­dni­ka Me­ši­ha­ta. Ma­la­no­vić je imao ve­ća ovla­šte­nja ne­go ja, ci­je­lo vri­je­me me špi­ju­ni­rao i la­gao i bio na ve­zi sa Ce­ri­ćem - objaš­nja­va svo­ju pret­ho­dnu kon­sta­ta­ci­ju Đo­gić, ko­ji je o svim ovim de­ša­va­nji­ma u ve­zi sa svo­jom smje­nom na­pi­sao i knji­gu "Za­us­ta­vi­te IZla­zim".

- Ovo IZ di­zaj­ner­ski je ozna­če­no ze­le­nom bo­jom, ta­ko da na­slov pra­kti­čno zna­či "Za­us­ta­vi­te Islam­sku za­je­dni­cu".

Ova­kvu Islam­sku za­je­dni­cu de­fi­ni­ti­vno svi tre­ba­mo za­us­ta­vi­ti, jer se re­isu-l-ule­ma Mus­ta­fa efen­di­ja Ce­rić po­na­ša kao da ima ap­so­lu­tnu vlast, kao da za­kon za nje­ga ne vri­je­di, odno­sno kao da je za­kon proi­zvo­ljna stvar ko­ji on mo­že krši­ti i nji­me se po­kri­va­ti sa­mo ako je nje­mu u in­te­re­su - za­klju­ču­je Đo­gić.

E. Ča­uše­vić

Ot­cje­plje­nje od Sa­ra­je­va

- Ce­rić je taj ko­ji je ra­zbio Islam­sku za­je­dni­cu Ju­go­sla­vi­je, pa sa­da že­li da je vra­ti i da bu­de sve pod nje­go­vom či­zmom. Mi smo for­mi­ra­li Slo­ven­sko-mu­sli­man­sku za­je­dni­cu, na či­jem če­lu se ja na­la­zim i pri­zna­ti smo i re­gis­tro­va­ni u ovoj ze­mlji. Mi ni­smo ne­pri­ja­te­lji Islam­ske za­je­dni­ce BiH, ni­ti bh. mu­sli­ma­na , ali ne pri­zna­je­mo vjer­sku ju­ris­di­kci­ju ni­ko­ga izvan Slo­ve­ni­je - na­gla­ša­va Đo­gić.

Sud­ski pos­tu­pak

- Po­kre­nu­li smo kod Su­da tu­žbu zbog ne­za­ko­ni­tos­ti odlu­ke o na­ime­no­va­nju Ma­la­no­vi­ća. Pi­tam se ka­ko mo­že čo­vjek ko­ji je za­vršio če­ti­ri ra­zre­da me­dre­se da bu­de muf­ti­ja u Slo­ve­ni­ji. Mo­že za­to što Ce­ri­ću ni­kad stan­dar­di ni­su bi­li bi­tni.

I vrap­ci u Ma­ri­bo­ru zna­ju Ma­la­no­vić ži­vi u ku­ći Islam­ske za­je­dni­ce, a da gra­di ku­će u BiH! Ja­sno je da to ne mo­že ra­di­ti sa pla­tom od 600 do 700 eura, ali je on pred­sta­vnik hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja i no­si­lac po­slo­va ko­ji su za bi­lo ko­ga dru­gog ne­do­dir­lji­vi osim za nje­ga i re­isa Ce­ri­ća - tvrdi Đo­gić, uz opas­ku da se on sma­tra slo­ven­skim muf­ti­jom sve do okon­ča­nja po­kre­nu­tog sud­skog spo­ra.

SAN, dnevne novine
  Napiši prvi komentar

Samo registrirani uporabniki lahko pišejo komentarje.
Prosim, prijavite se ali registrirajte.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved